This is an airport in Canada


BUFFALO NARROWS MAN SA CN 5583 -10845 434 YVV 71633 WIARTON AIRPORT ON CN 4475 -8110 222 YWA
BUFFALO NARROWS MAN 9638 CYVV SA WIARTON ONT 9639 CYWA SA PETAWAWA ONT 9640 CYWA UA PETAWAWA ONT 9641